De Opkomst van de Karolingen 600 – 850

De opkomst van de landelijke elite

Nederland in de Karolingische tijd.

Tijdens de Merovingische periode was rijkdom nog gebaseerd op plundering, maar in toenemende mate werden krijgsheren in land betaald. Dit leidde tot de opkomst van een reeks landeigenaren, vooral in het hartland van hun rijk Austrasië. Oss zou in de regio Austrasia (zij het aan de grens) zijn gevallen. (zie: Saliërs, Franken en Merovingen  – periode 250 – 750 nChr.)

De krijgsheren hadden al snel landgoederen die in omvang die van de koningen overtroffen, deze laatsten hadden nu geen opties meer om hun krijgsheren te betalen en dit werd een cruciaal onderdeel van de ondergang van het Merovingische rijk. De koningen hadden nog steeds een symbolische functie, maar in werkelijkheid hadden ze sinds ongeveer 650 geen echte macht meer.

De machtigste landeigenaren werden de meiers van het paleis, vergelijkbaar met de functie van premier. Het waren deze meiers van de paleizen die de effectieve macht in handen hadden. Ze continueerde sterke alliantie met de rondtrekkende Ierse en Britse monniken en dat zou hen uiteindelijk helpen om de legitimiteit te krijgen om de Merovingische koningen te vervangen door hun eigen dynastie die van de Karolingen.

Veel van deze landgoederen groeiden uit tot belangrijke domeinen en stelden deze nieuwe elites in staat om hun machtsbasis rond hun eigen hof (curtis) te bouwen, vaak vanuit de overblijfselen van de gebouwen van de ‘comes civiatates’ – de militaire districtscommandanten van de laat-Romeinse steden – deze nieuwe heersers werden bekend als graven. Maar toen ze meer autonomie kregen, verplaatsten ze hun machtsbases van de steden naar de landelijke gebieden zoals de vruchtbare valleien van de rivieren Maas en Moezel, waar ze veel landgoederen bezaten en zich vermengden met de grote inheemse landeigenaren.  De Pippiniden zijn een van de beroemdste van deze landelijke elites, met Karel de Grote als de meest belangrijke, waarschijnlijk was hij geboren in een van deze landelijke kastelen in Herstal (bij Luik). Het is interessant om op te merken dat er al tijdens de late Romeinse tijd een netwerk van grootgrondbezitters was in de oude Germani cisrhenani-regio die delen van het moderne Brabant omvatte, het was met dergelijke groepen dat de Pippiniden en anderen zich begonnen te mengen. Hoewel er verwijzingen bestaan, zijn er tot nu toe geen harde bewijzen van exacte locaties of landgoednamen bekend.

Met de komst van de Karolingen werd een wijziging in het landbelastingsysteem ingevoerd. Karel Martel wilde niet in dezelfde val trappen als de Merovingische koningen, die hun welvaartsbasis (landbezit) snel zagen afbrokkelen door erfgoedscheidingen, landdonaties en immuniteiten. Karel veranderde het systeem in een van leengoed.  Om het eigendom niet te verliezen, werden land en privileges in leengoed gegeven en althans eerder was het slechts voor een bepaalde duur (levenslang) langzaam maar onvermijdelijk, ging dit over in een erfgoed systeem. Pas toen de handel een monetair economisch systeem begon te creëren, begon geld land te vervangen als de basis van rijkdom.

Tijdens de 6e en vroege 7e eeuw zien we ook een meer gedefinieerde splitsing tussen de Germaanse stammen. De Friezen bezetten de kustgebieden boven de grote rivieren helemaal tot aan de Elbe in het oosten. De Franken woonden onder de grote rivieren met Nijmegen als grensstad, verder naar het oosten hadden de Saksen de macht. Alle drie de groepen vormden zich door etnogeneses (het samenvoegen van verschillende stammen) tot nieuwe etnische groepen. Na verloop van tijd werden deze verschillende groepen verder samengevoegd tot wat de Lage Landen zouden worden.

Bij opgravingen bij Ijssalon Venzia op de Heuvel in 2010 is ook een kuil met aardewerk gevonden die mogelijkerwijs dateert uit de Karolingische periode (725-900) – Bron BAAC BV

Er is zeer weinig archeologisch bewijs uit deze periode in het grootste deel van Noordwest-Europa. Maar langzaam begint de populatie weer toe te nemen rond het nieuwe domeinsysteem en in toenemende mate ook ondersteund door een verbetering van de klimatologische omstandigheden. In Oss is er enig bewijs van bewoning op de Heuvel en de Eikenboomgaard, ook in het zuiden waar de ijzertijd en Romeinse landerijen lagen, zien we wel weer wat bewijs van kleine boerenbedrijfjes (De Mun). Maar onze streek blijft lange tijd maar heel dun bewoond

De organisatie lag nog steeds sterk in de lijn van de Germaanse tribalerrangementen. Beslissingen werden genomen door de ‘vrije mannen’ (vicini, ceorls, liberi homines) binnen de stammen tijdens hun reguliere vergaderingen (ding/ mallus / campus) waar de vrije mannen beslisten over de komende plundertochten en alle andere belangrijke besluiten die als gemeenschap moesten worden genomen. Alle vrijen waren ook verplicht tot fyrd (heervaart, leidang) – deelname in kortdurende milities.

Later onder Karel de Grote werden de vergaderingen beperkt tot drie per jaar en werden de belangrijkste jaarlijkse campusvergaderingen verplaatst naar mei (campus maii). Alle vrije mannen waren nu verplicht om aan deze bijeenkomsten deel te nemen en in toenemende mate moesten de vrije mannen plaatsmaken voor de edhilingui (edelingen).  In een steeds meer gekerstende samenleving werden deze gebeurtenissen vooral vanaf 788 ook gebruikt om nieuwe canons en wetten uit te vaardigen. Onder Karel de Grote begonnen de vrije mannen juridische posities in te nemen als schurftini (schepenen, sheriffs, deurwaarders, ambtenaren). Toen dorpen begonnen te ontstaan, werden deze schurftini – op lokaal niveau – gekozen uit de lokale vrije mannen. De vrije mannen samen mochten ook de gemene gronden gebruiken en beheren. Zodra het feodalisme begon in te zetten, nam de macht van de vrije mannen af en werd overgenomen door de (lagere) adel, die – zoals we hieronder zullen zien – machtige vazallen werden onder Karel de Grote.

Seculiere of religieuze machten?

Bron: München, Bayerische Staatsbibliothek
Constantinople- hippodrome, palace, Hagia Sophia

De oorsprong van de machtsstrijd tussen kerk en staat (Investituur) is nauw verbonden met de Romeinse keizer Constantijn I. Hij zag de politieke waarde van het christendom. Hij was beïnvloed door bisschop Eusebius die hem voorhield dat de keizer ‘de verwachte’ ‘David’ van de christelijke profetie was en dat zijn rijk, het Messiaanse koninkrijk, was. Constantijn hield van dit oorlogszuchtige leiderschap en hoewel de bevolking nogal terughoudend was om hun heidense goden op te geven, zag de leiding zeker de voordelen van deze nieuwe cultus – zoals het toen nog werd gezien. Constantijn wilde Rome vestigen als het centrum voor de nieuwe keizerlijke cultus van Christus, maar felle tegenstand van deze stad dwong hem om dit centrum te vestigen in de nieuwe oostelijke hoofdstad van zijn rijk, Constantinopel.

Hij werd de eerste katholieke keizer (pas helemaal aan het einde van zijn leven, op zijn sterfbed in 336).

Vervalste documenten (bekend als de Donatio Constantini) werden een paar honderd jaar later gebruikt om te bewijzen dat hij zijn paleis in Rome, zijn keizerlijke insignes en al zijn autoriteit over het westelijke deel van zijn rijk, inclusief de stad Rome en heel Italië en de eilanden aan het westen schonk aan de paus. Constantijn zou het oostelijke Rijk voor zichzelf houden (Byzantium).

Justanianus en zijn hovelingen – mosaic San Vita Ravenna – soi6

Volgens dit vervalste document werden speciale seculiere bevoegdheden aan de paus gegeven. Hij zag zichzelf als de hoeder van wat er nog over was van het West-Romeinse Rijk. Hij maakte gebruik van het machtsvacuüm dat ontstond na de dood van keizer Justinianus in 565 (hij heroverde korte tijd het grootste deel van het oude westerse rijk). Het was de kerk die, althans in Rome en delen van wat nu Italië is, in staat was om in dit vacuüm te stoppen en zo die dubbele rol te verkrijgen. De Longobarden, een Germaanse stam afkomstig uit het midden van de Elbe, veroverden Noord-Italië echter in 568 en ze accepteerden geen pauselijk gezag over deze pauselijke landen.

Sinds de herovering maakte Rome deel uit van het Byzantium-rijk, maar het verschil in cultuur en soms religieuze interpretaties en de afstand creëerden geen sterke relatie tussen Constantinopel en Rome. Tegelijkertijd begonnen de Longobarden hun stempel op de regio te drukken en claimden ze steeds meer seculiere bevoegdheden, ook in gebieden die voorheen onder de pauselijke jurisdicties vielen. Pas na 600, toen de Longobarden zich bekeerden van het arianisme tot het katholicisme, waren ze meer geneigd de pausen gunstiger te behandelen, maar net als de Franken in het noorden zagen ze wel een duidelijk onderscheid tussen religieuze en seculiere machten.

Sinds de doop van Clovis had het Frankische koninkrijk zich met het katholicisme geïdentificeerd. Dankzij Bonifatius had paus Gregorius II gehoord van de Franken en hun succes in het noorden en was hij erg onder de indruk van Karel Martel’s overwinning op de Moren, die hij bij Tour wist te stoppen en vandaar terug te dringen naar het Iberische schiereiland. Steeds meer begon de paus te kijken naar manieren om van de Franken militaire steun te krijgen om de Pauselijke Staten te beschermen.

Deze allianties hadden meer te maken met macht en rijkdom dan met het ware geloof. Er was zeker vroomheid, vooral onder de Merovingische vrouwen aan het hof, zij waren de leidende kracht achter de vroege bekeringen tussen 550 en 750. Zij waren fervente aanhangers van de zendelingen. Deze missionarissen kregen in toenemende mate ook de steun van de heersers, vooral tussen de regeerperiodes van Pepijn II (700) en Lodewijk de Vrome (840). Aan de mannelijke kant hadden de allianties echter misschien meer te maken met een goed excuus om hun territorium uit te breiden naar ‘heidense’ gebieden. Op het Concilium Germanicum in 743 werd vastgesteld dat bisschoppen en priesters door wereldlijke machten gesteund moesten worden in hun strijd tegen heidense geloofsovertuigingen en tradities.  De stichting van missie-episcopaat in de nieuwe gebieden als Osnabrück (783), Paderborn (785), Münster (802) en Hamburg (832) moet vanuit een veroveringsperspectief worden bekeken.  Meer dan een eeuw later was keizer Otto I ook in staat om het episcopaat Maagdenburg (968) op te richten, belast met de bekering van het gebied ten oosten van de Elbe, waardoor zijn seculiere macht in deze regio verder werd versterkt.

Positiever is dat, aangezien de koningskroon een sacrament was, dat de wetten en instellingen waaronder de koning moest opereren als zeer ernstige kwesties werden behandeld. Koningen moesten rechtvaardig zijn en het volk (en de kerk natuurlijk) beschermen. Na verloop van tijd werden deze wetten complexer en van hieruit begonnen de koninklijke en latere staatsinstellingen te evolueren.

Vooral tijdens de regeerperiodes van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome zien we zeer toegewijde religieuze koningen, die de volledige verantwoordelijkheid voelden, niet alleen voor de politieke en militaire veiligheid, maar ook voor het geestelijke welzijn van hun volk. Dit was een heilig koningschap en dit werd ook zeer serieus genomen door graven en hertogen, zelfs toen ze de machten van de koningen uitdaagden, accepteerden ze op zijn minst zijn heilige macht als hun opperheer.

De Frankisch-Pauselijke allianties die in deze periode werden gesloten, werden voortgezet tijdens het Heilige Roomse Rijk – deze naam zegt alles.

Onbetwistbaar geloof in de katholieke religie, is een van de meest opmerkelijke aspecten van de Middeleeuwen en dit begon wijdverspreid te worden tijdens de Karolingische periode; geweld en vroomheid gingen in het grootste deel van deze periode hand in hand.

Misschien is de belangrijkste onderscheidende factor tussen de Merovingen en de Karolingen die Frankisch-Pauselijke alliantie, die in de toekomst een andere geschiedenis zal creëren.

De Arnulfings

Metz Saint Pierre aux Nonnains -started as a Roman bath house converted to a church in 7th century – 2009

Arnulf van Metz (13 augustus 582 – 16 augustus 640) was een Frankische edelman die als bisschop grote invloed had in de Merovingische koninkrijken en later heilig werd verklaard. Volgens de legende was hij de kleinzoon van Ansbertus, een lid van een voormalige Romeinse Senator familie in Zuid-Gallië.

Hij werd geboren in de buurt van Nancy. Arnulf viel op door zijn voorname dienst aan het Austrasische hof onder Theudebert II. Op zijn dertigste wilde hij zich terugtrekken uit het openbare leven. In plaats daarvan werd hij in 614 tot bisschop van Metz benoemd, ook al was hij toen een leek. In 613 leidden Arnulf en Pepijn I van Landen de oppositie van Frankische edelen tegen koningin Brunhilda van Austrasië. De opstand leidde tot haar omverwerping, marteling en uiteindelijke executie, en de daaropvolgende hereniging van Frankische landen onder Chlothar II, de neef van de douairière-koningin.

Vanaf 623 (met Pepijn van Landen, toen de Hofmeier) was Arnulf adviseur van de Merovingische koning Dagobert I. Uiteindelijk trok Arnulf zich in 627 terug op een bergkampement in de Vogezen, om zijn levenslange voornemen om kluizenaar te worden uit te voeren. Zijn vriend Romaric was hem voorgegaan naar de bergen en had er al het klooster van Remiremont gevestigd. Arnulf vestigde zich er en bleef er tot zijn dood twaalf jaar later.

Voordat Arnulf was gewijd, was hij getrouwd met Doda en kreeg de volgende kinderen:

 • Ansegisel, hij trouwde met Begga, en hun kind was Pepijn de Middelste.
 • Chlodulf werd, net als zijn vader, bisschop van Metz.

Voor zijn wijding was Chlodulf met een onbekende vrouw getrouwd en had hij een zoon die ook Arnulf heette.

In 657 werd hij bisschop van Metz, de derde opvolger van zijn vader, en bekleedde dat ambt 40 jaar. Gedurende deze tijd versierde hij rijkelijk de kathedraal St. Stephen. Hij stond ook in nauw contact met zijn schoonzus Sint-Gertrudis van Nijvel en met Remaclus (zie beide hieronder).

Via Remaclus werd Chlodulf ook de leermeester van Trudo, een jonge edelman uit Hebaye, die het klooster van Sarchinum (St. Trond) stichtte tussen Landen en Tongeren.

Hij overleed op 8 juni 696 of 697 in Metz en werd begraven in de kerk van St. Arnulf. In Nijvel werd hij plaatselijk vereerd als Sint-Clou, vooral vanwege zijn verbondenheid met Sint-Getrude.

Via Ansegisel zetten de Arnulfings hun dynastie voort via de Pepijnen.

Pepijn

Pepijn I – Stichter van de Karolingen dynastie.

In het mausoleum van Sint-Gertrudis in Nijvel liggen de graven van Pepijn de Oude samen met zijn vrouw Itta en zijn dochter Sint Gertrudis, de groot-oudtante van Karel de Grote.

De familie Pepijn onder leiding van Pepijn I (Pepijn van Landen/Pepijn de Oude) begon in het begin van de 7e eeuw, zij speelden een sleutelrol in de machtsstrijd die plaatsvond in de nadagen van het regime van Brunhilda. Na haar dood in 613 nam Pepijn een leidende rol in het hervormen van de Merovingische structuren. Hij wist de vele fracties te herenigen en ondertussen een leidende positie voor zichzelf uit te bouwen. Door huwelijken was hij ook in staat om de verschillende belangrijke functies in het koninkrijk te beïnvloeden. De nieuwe koning Chlothar II benoemde Pepijn tot meier van het paleis.

Grimoald I – eerste poging om de Merovingen omver te werpen

Na de dood van Pepijn verhuisden zijn vrouw Itta en dochter Gertrude naar Nijvel en speelden een sleutelrol in de religieuze ontwikkeling van de regio. Zijn zoon Grimoald moest zijn positie als meier verdienen en hij bewees wat dat betreft zijn kwaliteiten. Hij erfde de bovengenoemde immense bezittingen van zijn vader in Friesland tot aan de Maas- en Rijnvalleien. Zijn belangrijkste zetel van de macht was het paleis in Metz. Technische gezien viel het huidige Noord-Brabant ook onder zijn bewind, de vraag is wat de uiteindelijk invloed hier was. Langzaam maar zeker beginnen we wat meer inzicht te krijgen in deze periode in onze streken

Ook hij werkte weer nauw samen met de vrouwelijke leden van de familie om de religieuze werken van de monniken en bisschoppen die door de regio gingen en nieuwe kloosters en kerken stichtten, verder uit te breiden.

Na de dood van de jonge koning Sigebert III in 656 voelde Grimoald zich sterk genoeg om de eerste Karolingische staatsgreep te plegen. Deze gebeurtenis had meer te maken met familie-intriges dan met een militaire interventie. Uiteindelijk is het echter mislukt. Hij had niet de legitimiteit die nodig was om de koninklijke kroon over te nemen.

Pepijn II – versterking van het katholicisme in de regio

Na Grimoald dood in 662, ging de Pepijn lijn ging verder via zijn neef Pepijn II, hij vertegenwoordigt een directe link met de Arnulfings via zijn zus Begga, die getrouwd was met de Arnulfing Ansegisel.

Hij moest vechten tegen de Neustrische meier Ebroin om de positie van zijn familie als meiers terug te winnen. Uiteindelijk versloeg hij de Neustrians in 687 tijdens de slag bij Tertry, langs de oude Romeinse snelweg bij Saint Quentin. Hij was de eerste van de Pepijnen die het hele Frankische koninkrijk regeerde: Neustrië, Austrasië en Bourgondië. Het koninkrijk genoot een lange periode van vrede onder Pepijn II, die de titel ‘Prins van de Franken’ gebruikte. Hij zette ook de traditie voort om kloosters en kerken te ondersteunen en was de belangrijkste supporter van Willibrord.

Als jongeling verbleef hij in Pavia aan het hof van de Longobarden, hier leerde hij over de Romeinse organisatie en eenmaal aan de macht legde hij de basis voor koninklijk bestuur en rechtssystemen. Het is interessant dat de politieke ideeën van het Romeinse Rijk van groot belang bleven tijdens de Middeleeuwen, wat uiteindelijk resulteerde in de proclamatie van het Heilige Roomse Rijk.

Hij verbleef het grootste deel van de tijd op zijn eigendommen in de Maasvallei (Herstal, Jupille en Chevremont – bij Luik).

Herstal

Rond het einde van de Romeinse tijd was dit gehucht een versterkt bolwerk geworden, en toen bekend als Héristal. De hoofdweg die Tongeren met Aken verbond, kruiste hier de Maas, waar een veerboot waarschijnlijk reizigers naar Jupille vervoerde.

Maasvallei bij Luik

In de 7e eeuw gaf Héristal zijn naam aan de stichter van de Karolingische dynastie, Pepijn, heer van Héristal. Hij koos deze locatie waarschijnlijk als zijn hoofdverblijfplaats vanwege de nabijheid van de grote steden Aken, Tongeren, Maastricht en Luik. Herstal is nu een onderdeel van de stad Luik.

Karel de Grote zou ook geboren zijn in Herstal, waar hij minstens vijftien jaar heeft gewoond. Karel de Grote vestigde later zijn hoofdstad in Aken, waarmee een einde kwam aan de middeleeuwse glorieperiode van Herstal als hoofdstad van het rijk.

Hij ging echter terug naar zijn kasteel in Herstal in 788 toen hij hier de adel en bisschoppen bijeenbracht om zijn nieuwe reeks wetten te lanceren, een andere baanbrekende gebeurtenis in de geschiedenis van Europa.

Pepijn stierf in 714 wat leidde tot een complexe opvolging. Zijn vrouw Plectrude had Pepijn beïnvloed om niet een van zijn bastaardzonen, maar de zoon van hun vermoorde zoon, kleinzoon Theudoald, als zijn opvolger aan te wijzen. De Neustrische adel greep echter de gelegenheid aan om de Pepijnen omver te werpen en opnieuw woedde er enkele jaren een machtsstrijd tussen de twee groepen adel. Plectrude moest vluchten naar haar voorouderlijk huis in Keulen en het grootste deel van de Pepijnschat werd in beslag genomen door de Neustrians.

Karel Martel – stopte islamitische verspreiding in Europa

Graf Karel Martel – St Denis Baseliek – 2014

Maar opnieuw wist een sterke lid van de Pepijnen, Karel, een van de buitenechtelijke kinderen, de controle over het koninkrijk terug te krijgen. Hij won een beslissende slag met de Neustrians in 717 bij Vinchy. Hij benoemde zichzelf tot meier van het Austrasische paleis. Twee jaar later heroverde hij ook met succes de titel van meier van Neustrië.

In 719 versloeg hij de Friezen na de dood van hun beroemde koning Radbod. Fries grondgebied van de Schelde tot de Vlie (de zeeweg tussen Holland en het eiland Vlieland) werd nu door de Franken beheerd.

Het was ook Karel naar wie de Karolingen zijn vernoemd (en niet naar Karel de Grote).

Hij kreeg hoogstwaarschijnlijk de bijnaam ‘Martel’ (de hamer) vanwege zijn succesvolle veldtochten de belangrijkste (voor Europa) was de Slag bij Tours in 732, waar hij de Islamitische expansie naar Europa stopte. Dit gaf hem de legitimiteit, het prestige en de geloofwaardigheid waarop hij en zijn opvolgers het Karolingische Rijk konden stichten. Om het enorme leger van de Moren het hoofd te kunnen bieden, overtuigde hij de Kerk om te betalen voor een staand leger. Dit stelde hem in staat om ook zware cavalerie in te voeren als aanvulling op de nog steeds dominante voetlegers van soldaten. Cavalerie werd haalbaar met de introductie van de stijgbeugel door de Avaren rond 550. Het duurde echter tot het jaar 1000 voordat een serieuzere opmars werd gemaakt met deze vorm van vechten.

Hij vestigde en formaliseerde ook officieel het systeem van vassalage, met duidelijke voorwaarden en regelementen; die in sommige delen van Europa tot de 19e eeuw standhielden.

Hoewel hij nog steeds een voorstander was van kloosters, missionarissen en de Kerk, vestigde hij ook duidelijk zijn gezag over de bisschoppen. In de loop van de vorige eeuw waren aanzienlijke delen van de Pepijn-eigendommen aan de kerk geschonken. Karel maakte hier een einde aan door een deel van de kerkelijke eigendommen te seculariseren.

Toen de Merovingische koning Theuderik IV in 737 stierf, verving Karel hem niet door een nieuwe koning, maar hij eiste de titel ook niet voor zichzelf op. In plaats daarvan gebruikte hij oorkondes in naam van de overleden koning en maakte hij nieuwe afspraken in zijn naam.

De volgende familie-opvolgingscrisis begon na de dood van Karel in 741. Zijn zoon Carloman kreeg Austrasië, Alemannia en Thüringen, Pepijn kreeg Bourgondië, Neustrië en de Provence. Grifo, een zoon van zijn 2e (Beierse) vrouw, kreeg een aantal landen verspreid over het koninkrijk.

Ros Beiaard

Interessante folklore in relatie tot de vetes van de Franken is te vinden in de Belgische stad Dendermonde. Elke tien jaar heeft de stad de beroemde processie van het oorlogspaard Ros Beiaard, met een enorm houten paard dat wordt geparadeerd door de stad, samen met andere oude symbolen.

In 2007 bezochten we Dendermonde en natuurlijk ook het standbeeld van de vier helden en hun paard.

Het is een verhaal over vier dappere jongens die de vele intriges in en rond het hof van Karel (Karel de Grote of Karel Martel) op zich nemen.

Op de lagere school leerde ik het beroemde lied dat de avonturen beschrijft van deze vier Heemskinderen en hun onoverwinnelijke paard. In de legende was hun vader Aymon de graaf van Dendermonde, en hun moeder een nicht van Karel.

‘t Ros Beiaard maakt zijn ronde 

In de stad van Dendermonde

Die van Aalst die zijn zo kwaad

Omdat hier ’t Ros Beiaard gaat.

 

 Koning Pepijn III (de Korte) – dynastieke verandering

Een nieuwe familievete begon tussen de drie zonen van Pepijn II.  Grifo die een gelijker deel van de erfenis opeiste, werd gesteund door de Beierse adel. Grifo werd gevangen zat, maar veel van deze edelen, in het zuiden van het koninkrijk, hielden zijn broers Carloman en Pepijn de volgende jaren bezig. Om de legitimiteit van hun positie te versterken plaatsten ze een nieuwe Merovingische koning op de troon, Childerik III zoon van de al overleden Chilperik II.

Carloman en Pepijn werkten ook nauw samen om de Frankische kerk te hervormen en de beeldhouwkunst te herstellen. Pepijn benoemde ook veel van de geestelijken in bestuurlijke functies.

Er is beweerd dat Pepijn’s naam ‘de Korte’ een bijnaam was, omdat er bewijs is dat de Karolingische koningen lange mensen waren, he was in feite ook lang.

Zijn vrouwen waren: Rotrude (Chotrud), Swanahilde (Sonichilde), Bertrada de Laon (ook bekend als Big Foot and the Younger). De laatste was de moeder van Karel de Grote en de volgende Carloman. Ze was een zeer vrome dame, maar had ook sterke politieke voorkeuren en verzette zich meerdere keren tegen haar man.

In regio’s waar heidense religie en cultuur nog steeds overleefden en met een gebrek aan communicatie in het hele land, hadden veel priesters en bisschoppen hun eigen interpretaties van het katholicisme gebruikt en was er wijdverspreid misbruik en corruptie. De Frankische meiers namen een leidende rol in deze hervormingen. Interessant is ook dat de paus zich door deze Frankische acties liet inspireren en een synode bijeenriep in Lateranen, waar ook hij klerikale immoraliteit, hebzucht en het misbruik van religieuze bevoegdheden veroordeelde, een duidelijk teken van het toegenomen belang van de landen boven de Alpen.

In 747 deed Carloman afstand van de troon en vertrok naar Rome waar hij de tonsuur kreeg en zich terugtrok in een klooster. Maar de familievete eindigde hier niet, Carlomans zoon Drogo eiste zijn erfenis op en ook Grifo’s aanspraken waren niet verdwenen, nadat hij uit zijn gevangenis had kunnen ontsnappen naar de Frankische aartsvijand de Saksen en later naar Beieren. Pepijn’s actie was snel en bracht militaire nederlagen toe aan deze uitdagers; hij nam Grifo opnieuw gevangen, die later gratie kreeg.

Met deze overwinningen op zak bereidde Pepijn zich voor op zijn volgende zet. Het belangrijkste instrument dat hij hiervoor gebruikte was public relations en propaganda. Grootse verhalen over zijn familie en de prestaties van zijn voorouders, vooral Karel Martel.

Zonder dat hem enige legitieme macht nog restte, besloot Pepijn in 751 om zich te ontdoen van wat de laatste Merovingische koning Childerik zou zijn. Zijn haar en baard werden geknipt – symbolisch zijn koninklijke bevoegdheden wegnemend – en hij werd in een klooster geplaatst.

Dit werd een beslissend moment in de geschiedenis. Het koningschap was een goddelijke instelling en om dat op een legitieme manier te verkrijgen was het gezag van de heersende paus Zacharias nodig. De goede relaties die de Karolingen hadden met de rondtrekkende monniken speelden een sleutelrol in dit proces. Bisschop Bonifatius ging naar Rome en legde het contact tussen Pepijn en de paus. Om deze stap te bevestigen, betoogde Bonifatius met succes dat het beter was om een koning te hebben die macht en gezag had in plaats van een zonder.  Deze goedkeuring kwam er en het was bisschop Bonifatius die in het volgende jaar in Soissons Pepijn tot koning van de Franken kroonde. Het volgende jaar reisde de paus naar Parijs om Pepijn om militaire hulp te vragen tegen de Longobarden, omdat zijn vorige beschermer, de Byzantijnse keizer, had geweigerd hem zijn hulp te geven. Dit leidde tot de Frankische expansie naar Italië en tot de stichting van wat later zou worden het Heilige Roomse Rijk dat meer dan een millennium duurde.

Met de Staatsgreep van 751 zien we ook de komst van een ander concept van regeren. De Karolingen waren hands-on koningen, zowel in seculiere als religieuze zaken. De rol van de koning was gemodelleerd aan de koningen van het Oude Testament, die Gods wet onder Gods genade (Gratia Dei) instelden. Pepijn regelde dat hij het sacrament van de heilige zalving van de paus ontving toen hij als koning werd ingehuldigd. De Karolingen werden een integraal onderdeel van de Kerk.

De latere keizers zouden hun legitimiteit op zijn minst gedeeltelijk claimen op Karel de Grote, die in 800 de eerste keizer werd.   Frederik I Barbarossa (ca. 1122 – 1190) claimde zelfs de ‘heiligheid’ voor het Rijk. Tijdens zijn bewind werd ook Karel de Grote heilig verklaard (maar dit is nooit door een paus bevestigd).

St Gertrudis – Nijvel -2007

Zoals vermeld in het Merovingische hoofdstuk, werden de immuniteiten die onder de Merovingen waren uitgedeeld nu gedegradeerd tot ‘beschermingen’. Dit nam in feite de macht weg van de kloosters en maakte de koningen de heersers die wel de verplichting hadden om de kloosters te beschermen, maar niet langer hun eigendommen (landgoederen). Ze claimden hun geloofwaardigheid door te stellen dat hun dynastie zelf was ontstaan uit kloosters en kerken (bisschop Arnulf en de heilige abdis Gertrudis van Nijvel).

De wisseling van de macht tussen seculaire en regulaire instellingen zag ook het begin van een machtswisseling binnen de Kerk, tot die tijd waren het de kloosters die de hoofdrol hadden gespeeld, maar langzaam zouden bisschoppen en hun bureaucratische structuren de kerkelijke leiding overnemen. Nu de staat en de kerk één waren, zouden machtige bisschoppen uit de aristocratie en nauw verbonden met de koninklijke familie de kerk voortaan als een staat besturen.

Dit viel samen met een door de kerk aangestuurde reformatie die ook gericht was op het verzekeren van de controle over de kerk via het episcopale systeem zoals bepleit door Bonifatius, zijn doel was om de religieuze controle over de verschillende instellingen te verenigen. Hij waarschuwde echter zeer ernstig tegen de controle van leken over de kerk, of het nu de keizer, koningen of graven waren.

Reliquarium Chrodegang Metz Cathedral

Een sleutelrol speelde hier Chrodegang van Metz, een neef van Karel Martel en lid van de edelen van Haspengouw. Zijn ‘Regelingen voor de Canons’, bevorderde een quasi-kloosterlijk regime van gemeenschapsleven onder de stedelijke geestelijkheid, zijn heerschappij werd geïmplementeerd in vrijwel alle bisdommen. In 742 werd hij door Pepijn III benoemd tot bisschop van Metz. Na de dood van Bonifatius in 754 kreeg hij zijn aartsbisschoppelijke positie.

Opkomst van de nieuwe Europese macht

De eerste campagne tegen de Longobarden

Longobard kerkhof Fiesole. Bezocht in 2007

In Italië werd het machtsevenwicht tussen de Longobarden, de paus en het Byzantium-rijk met zijn bolwerk in Ravenna bijna 200 jaar gehandhaafd. Maar tegen die tijd had de paus dringend nieuwe allianties nodig om de nieuwe dreiging van de Longobarden te weerstaan.

De Longobarden en Franken waren echter verenigd in een alliantie om de moslims te bestrijden en Pepijn III werd in 734 naar het hof van Lombardische koning Liutprand in Pavia gestuurd, waar hij door de koning werd geadopteerd. De Franken hadden dus geen haast om namens de paus tegen de Longobarden te vechten.

Pavia werd al snel het grootste stedelijke centrum van Italië en bleef dat lange tijd.

In 751 nam Pepijn III de Frankische teugels over. Zoals hierboven vermeld, om niet alleen zijn macht te bewijzen, maar ook de legitimiteit van de staatsgreep, verzekerde hij zich van pauselijke zegen toen hij tot koning werd gekroond.

Langs de seculiere en kerkelijke verwikkelingen zoals hierboven vermeld, deinsde de paus er natuurlijk niet voor terug om een gunst terug te vragen en toen paus Stephan II in 754 Pepijn bezocht, vroeg hij om zijn hulp om Italië van de Longobarden te bevrijden en de pauselijke staat te herstellen. Pepijn belooft dit onder ede te doen en hij werd voor de 2e keer tot koning gekroond, ditmaal door de paus zelf. Tegelijkertijd werden ook zijn twee zonen Karel en Carloman gezalfd.

Twee jaar later dwong Pepijn inderdaad de Longobarden uit Ravenna. Pepijn schenkt bepaalde gronden en het beheer ervan aan de paus; deze schenking vormt nog steeds de basis van de huidige Pauselijke Staat (Donatio Pippini).

Tegen het einde van de eeuw werd geschat dat de Karolingen het vermogen hadden om tot 100.000 vrije mannen te mobiliseren voor militaire diensten, waardoor ze gemakkelijk de machtigste militaire macht in Europa werden.

Ineenstorting van de Byzantijnse invloed in Europa

De Byzantijnse keizer Justinianus I, die in 527 de troon besteeg, hield toezicht op een periode van herstel van voormalige West-Romeinse gebieden.

In 535 werd een kleine maar succesvolle Byzantijnse expeditie naar Sicilië gestuurd, maar de Goten – die het eiland een eeuw eerder waren binnengevallen – versterkten al snel hun verzet en de overwinning kwam pas in 540, toen de militaire leider Belisarius Ravenna veroverde, na succesvolle belegeringen van Napels en Rome.

Na de dood van keizer Justinianus in 565 viel het oude Romeinse Rijk wederom uiteen om nooit meer verenigd te worden.

Monreale – Sicilië – 2010

Sicilië werd in 652 binnengevallen door de Arabieren, maar hun invloed bleef zwak totdat er in de 9e eeuw serieuzere pogingen werden gedaan om het eiland te veroveren. Arabische tolerantie zorgde echter voor een voortdurende invloed van de Byzantium-religie en -cultuur. De kathedraal van Monreale met zijn mooiste mozaïeken is daar het bewijs van. Byzantium kon hun macht in Zuid-Italië en Ravenna nog 200 jaar behouden.

Het verschil in cultuur en soms religieuze interpretaties en de afstand creëerden echter geen sterke relatie tussen Constantinopel en Rome.

In 753 veroverde de Lombardische koning Aistulf Ravenna en maakte zo een einde aan het laatste restant van het Byzantium-rijk in Noord-Italië (de bisschop van Ravenna hield echter nog wel wat langer vast aan de Byzantium-smaak van het katholicisme). Het ontbreken van een sterke militaire macht die het evenwicht sinds de val van Rome in stand had gehouden, was een grote tegenslag voor de nieuwe paus Stefanus II. De Longobarden volgden Arius’ versie van het katholieke geloof en werden gezien als ketters, zij hadden op hun beurt weinig respect voor de paus en zijn versie van diezelfde katholieke religie.

Met de Longobarden-dreiging moest de paus zich wenden tot de nieuwe opkomende macht in het westen van Europa en dit zou resulteren in een totale verschuiving in de Europese politiek.

De veldslagen die volgden brachten de Byzantijnse keizer ook naar Zuid-Italië, waar hij inbreuk maakte op de pauselijke staten, waardoor de kloof tussen de oorspronkelijke erfgenamen van het Romeinse rijk groter werd. In de loop der jaren zou die kloof alleen maar groter worden. Uiteindelijk zou de iconoclasme kwestie, die door een steeds groter aantal aartsconservatieve Byzantijnse keizers werd uitgekozen, leiden tot een formeel schisma in 1054.

Het waren echter niet alleen kerkelijke kwesties die de relatie tussen oost en west onder druk zetten. Venetië werd door beide keizers begeerd, het was een clearinghouse van goederen uit het oosten en sinds de opening van de regio door Karel de Grote (zie verder) steeds meer ook uit het westen, maar ook hij was niet in staat om de Frankische macht in Venetië noch in de lucratieve handel naar het oosten te vergroten. Bovendien was de handel en commercie over lange afstand nog sterk onderontwikkeld in het westen, waar de handel nog steeds sterk georganiseerd was rond de afzonderlijke domeinen. Misschien met een serieuze uitzondering was de productie en handel in wapens. Frankische zwaarden waren zo gewild dat Karel de Grote beval dat ze niet zonder zijn toestemming konden worden geëxporteerd.

Op langere termijn zag Byzantium zijn fortuin in het westen echter afnemen. In 1025 plande de Byzantijnse keizer een nieuwe invasie in Sicilië om het eiland van de Arabieren te bevrijden, maar zijn plotselinge dood stopte deze campagne in zijn sporen. Uiteindelijk waren het Normandische huurlingen die de intra-dynastieke ruzies van de Arabische bezetting uitbuitten en in 1068 landden en begonnen met de herovering van het eiland.

Karel de Grote

Standbeeld Karel de Grote – Koninklijke Hall – Aaken -2007
Bezoek aan Aaken 1980

Zoals gezegd verliet de paus eind 753 in allerijl Rome en stak de Alpen over. Karel werd uitgezonden om hem te verwelkomen samen met Chrodegang van Metz en beiden vergezelden paus Stefanus II naar zijn ontmoeting met Pepijn III in St Denis, waar de paus om de militaire hulp van de Franken vroeg.

De paus herbevestigde de kroning door Bonifatius door coronets op de hoofden van Pepijn en zijn twee zonen te plaatsen, waardoor ook de Karolingische dynastie werd gelegitimeerd.

Echter, pas na overleg met zijn krijgsheren vormde Pepijn een leger en versloeg de Longobarden. Nadat de vrede enkele maanden later was stukgelopen, vroeg de paus Pepijn opnieuw om hulp, deze keer weigerde de koning omdat hij andere oorlogen moest uitvechten deze keer in Aquitanië (dat na jaren en jaren van campagne voeren uiteindelijk in 768 werd onderworpen). Na deze overwinning kon de zieke Pepijn nog maar net terug naar St Denis waar hij stierf en naast zijn voorouders werd begraven.

Na zijn dood werd het Rijk verdeeld tussen zijn twee zonen. Carloman kreeg het centrum met Soissons als hoofdstad. Dit duurde echter maar kort, want hij stierf in 771. Terwijl Carloman twee zonen had, eiste Karel het hele rijk op. Carlomans weduwe Gerberga en haar twee jonge zonen stapten naar het Hof van Desiderius in Pavia, om het hen moeilijker te maken hun erfenis op te eisen.

Onder Karel de Grote zou het Karolingische Rijk zijn hoogtepunt bereiken en zijn prestaties galmen nog steeds door Europa. In dit stadium trad hij echter gewoon in de voetsporen van zijn voorouders en ging hij op campagne waar hij maar wilde, zonder een bepaalde grotere visie in gedachten. Hij breidde zijn gebied naar het zuiden uit, dieper in Italië, in het oosten naar het land van de Saksen en zelfs daarbuiten en in het westen verzekerde hij Aquitanië. Bijna zijn hele leven was hij op campagne. Tijdens de 33-jarige oorlog tegen de Saksen stond hij slechts twee keer rechtstreeks tegenover zijn vijand, zowel in hetzelfde jaar – 783 – een keer bij Detmold en een keer bij de Haase bij Osnabrück.

Pas na 778, toen hij – op goede Frankische wijze – tegelijkertijd te maken kreeg met interne opstand van een deel van de regionale adel in zijn rijk, moet hij tot de conclusie zijn gekomen dat hij betere interne systemen moest opzetten en de capitulare (verordeningen) vanaf die tijd weerspiegelen deze situatie. De periode tussen 778 en 791 is duidelijk de centrale bestuursperiode van zijn bewind, vanaf deze tijd sluit zijn militaire visie ook strategisch veel meer aan bij het gevoel van een christelijke missie.

Karel de Grote standbeeld Nijmegen
Beeld van Karel de Grote op de scepter van de Franse koning Karel V – Louvre

Toen hij op het Europese toneel verscheen, was Europa grotendeels een leeg continent, ernstig ontvolkt na de ineenstorting van het Romeinse Rijk, de invasies van de barbaren en de gevolgen van de Justiniaanse plaag en de daaruit voortvloeiende uitbraken. De oude Romeinse infrastructuur was grotendeels ingestort, de handel was zo goed als verdwenen. Op dat moment overleed een kwart van alle geboren kinderen bij de geboorte en nog eens een kwart overleed voor de leeftijd van 10 jaar. Gemiddeld zou een van de ouders van het kind zijn overleden voordat dat kind volwassen werd.

 

 

De 2e campagne tegen de Longobarden

Pas in 773 gaven de Franken weer gehoor aan een oproep uit Rome deze keer van paus Hadrianus I. De nieuwe koning Karel nam zijn troepen mee over de Alpen, buiten het normale campagneseizoen, vestigde een winterkamp in de buurt van Pavia en hongerde de Longobarden uit tot een vredesakkoord dat hij pas in de zomer van 774 kreeg. Hij verbande de Lombardische koning Desiderius en zijn familie naar Frankrijk, eiste hulde van de lokale adel en installeerde een sterk Frankisch garnizoen in Pavia. Daarmee stelde hij duidelijk vast dat hij het was die de wereldlijke macht bezat en niet de paus, hij was nu niet alleen de koning van de Franken, maar ook de koning van de Longobarden; het koninkrijk bestond uit Noord- en Midden-Italië tot aan de Mars van Spoleto.

Terwijl de koning terugtrok naar Aken, trokken veel Frankische kolonisten naar Lombardije. Een hele heersende klasse van buitenaf nam religieuze, bureaucratische en handelsstructuren over.

Belangrijke Frankische families die naar de regio verhuisden, waren onder meer”

 • Unrouchings – de belangrijkste landbezittingen van de familie, waren in het moderne Frankrijk, ten noorden van de rivier de Seine en in het zuiden van België. Het familieklooster, het centrum van hun macht, bevond zich in Cysoing, nabij Doornik. Ze vestigden zich in Friuli (waar ze Berengarius’ voorouders werden).
 • Widonen bij Spoleto (voorouders van koning Wido (Guido of Guy) en Lambertus – rivalen van Berengarius). Hun voorouders kwamen uit Nantes.
 • Supponids in Parma (familie van Berengarius’ eerste vrouw, Bertilla)

In 888 werd Berengarius, een kleinzoon van Louise de Vrome, koning van Italië. Een lid van zijn rivaliserende familie Wido was in 798 ook al koning van Italië geweest.

Pauselijke vetes

De drama’s met de verschillende pausen gingen echter door, er waren moorden, concurrerende families die de pauselijke troon opeisten, dubbele pausen en ga zo maar door. Karel verachtte deze activiteiten en probeerde veranderingen aan te brengen door nieuwe wetten in te voeren (ze omvatten canonieke wetten).

Een ander drama ontvouwde zich in 799 toen een moordaanslag op paus Leo III mislukte, de zwaargewonde paus werd verbonden en voor de veiligheid naar Paderborn geëscorteerd. De Byzantijnse keizerin, de eerste vrouw die in Constantinopel zelf regeerde, Irene, werd gepasseerd, ze had haar zoon vermoord en vooral als vrouw was ze het niet waard om te hulp te worden gevraagd. Dus opnieuw was het Karel die werd gevraagd om te helpen, maar hij wilde niet deelnemen aan de vete. Uiteindelijk reisde hij met Leo III terug naar Rome en liet hem officieel onder ede verklaren dat hij geen deel uitmaakte van de familievete die tot de aanslag had geleid. Voor Karel was dat het einde van de affaire.

Paderborn

Paderborn Dom – Bezocht in 1999

In 772 verpletterde Karel de Grote het Saksische heiligdom ‘Irminsul’. (zie hieronder).

Al in 776 begon hij hier een indrukwekkend bolwerk te bouwen, een nieuwe stad en niet gebaseerd op de eerdere Romeinse steden of militaire nederzettingen. Het zwaartepunt van de bouwactiviteiten was een kerkpaleis, bedoeld om indruk te maken op de onlangs verslagen Saksen.

Karel de Grote hield zijn eerste Frankische Keizerlijke Vergadering in 777 op voormalige Saksische grond.

In 799 vindt hier de ontmoeting plaats tussen Karel de Grote en paus Leo III. Dit leidde ook tot de stichting van het bisdom. Er is ook gesuggereerd dat tijdens deze vergadering voorbereidende gesprekken werden gestart over de kroning van Karel de Grote tot keizer.

Hoewel hij zeer ambitieuze plannen had voor Paderborn, was kort nadat hij de Saksen had veroverd de drang om deze stad te gebruiken om zijn gezag te bewijzen verdwenen en zijn de grootse plannen nooit volledig uitgekomen.

In 1999 bezochten we de restanten van zijn paleis (pfalz) en de Dom.

Het lijkt erop dat de gelegenheid vrij onverwacht werd benut om op eerste kerstdag 800 Karel officieel tot keizer van het West-Romeinse Rijk (inclusief Rome) te kronen. In verschillende verklaringen had Karel duidelijk aangegeven dat hij koning en keizer was en hij noemde de paus ‘vader’ waardoor er een duidelijk verschil was tussen seculiere en religieuze machten. Er is ook betoogd dat Karel inderdaad, zoals hij aangaf, verbaasd was misschien niet om nederig te zijn, maar omdat hij problemen had met de superieure positie die de paus innam. Het was om die reden dat duizend jaar later Napoleon zichzelf kroonde.

Dit onbehagen komt ook tot uiting in een lange Frankische traditie, die Clothar II destijds al duidelijk had gemaakt aan paus Gregorius I: de bisschoppen waren zijn onderdanen.

800 jaar later zou de Engelse filosoof Hobbes dezelfde argumenten gebruiken. Volgens hem moet de seculaire soeverein zowel de seculaire als de regulaire macht hebben omdat zijn onderdanen geen twee heren kunnen dienen.

De Franken gingen echter niet zover en de paus in Rome mocht zijn wereldlijke bevoegdheden (tot op de dag van vandaag) behouden.

De kroning van Karel is een gedenkwaardige gebeurtenis in de geschiedenis van Europa, omdat dit een totale berisping was in de richting van de officiële Romeinse keizerin die in Constantinopel woonde.  Er waren nu vrij plotseling twee Romeinse keizers, één in het westen en één in het oosten. Uiteraard was de ‘officiële’ Romeinse keizer in Constantinopel woedend over deze beslissing. Het bewind van Irene had het land echter geruïneerd en het interne iconoclasme geschil had het rijk verzwakt en Irene was niet in staat om de beslissing aan te vechten.

Karel, zich bewust van de situatie, wilde zijn kroning gebruiken als een kans om de twee delen van het rijk te herenigen en stelde een huwelijk voor tussen hem en keizerin Irene. Ze was geïnteresseerd omdat ze dit zag als een kans om haar positie te versterken, haar rivalen in Constantinopel zagen dit echter als een verdere belediging en ontdeden zich van haar en zetten haar gevangen; dit maakte een einde aan de pogingen om het rijk te verenigen.

Koningen vragen pausen om missionarissen

Karolingische St Nicolas Chapel Valkhof  – Nijmegen ca 1000 – 2012

Zoals hierboven aangegeven claimde de paus ook wereldlijke bevoegdheden en wilde dat ze die ook uitbreidden naar het Frankische rijk. Zowel Pepijn III als Karel de Grote negeerden dit echter en zagen zichzelf als de wereldlijke machten en Karel de Grote overwoog zelfs om de keizer van het Oost-Romeinse Rijk uit te dagen, maar dit gebeurde nooit.

Deze machtsstrijd tussen kerk en staat werd in ieder geval voorlopig gewonnen door Karel de Grote die zijn onafhankelijkheid van de paus wist te vestigen, maar tegelijkertijd als een vrome christen de geestelijke macht van de paus boven de seculiere plaatste. Niettemin wilde hij geen directe pauselijke inmenging in zijn rijk accepteren, maar alles wat hij deed was ook in de naam van God. Dus met andere woorden, als iemand de kerk zou aanvallen, zou hij dat zien als een aanval op zijn rijk, als iemand de katholieke regels zou overtreden, was het tegelijkertijd een overtreding onder seculier recht.

De sterke geestelijke macht bood ook bepaalde waarborgen met betrekking tot het bestuur, deze koningen waren onder het katholieke geloof verplicht om de armen, vrouwen en kinderen te beschermen, ze moesten rechtvaardig zijn en moesten het moraal hooghouden zoals vastgelegd in katholieke regels en voorschriften zoals de Tien Geboden. Het canonieke recht werd verder ontwikkeld voor religieuze interpretatie en voor aanpassingen van de wetten.

Zoals hierboven vermeld, leidde hun sterke Christelijke geloof, vooral met betrekking tot hun eeuwige leven, ertoe dat veel van de heersers grote sommen geld doneerden aan kloosters en de geestelijkheid; vaak met het doel om voortdurende gebeden voor hun zielenheil veilig te stellen. Kloosters, kapellen, kerken en hun personeelsbezetting werden op deze manier betaald. De geestelijkheid kreeg bezittingen die hen in staat stelden om op lange termijn inkomen en stabiliteit te hebben. Kloosters en kapellen werden gebouwd op het land van de adel en deze landheren wilden hier graag begraven worden. Dit werden de eerste kerken, bekend als ‘eigen’ kerken (Adelskirches – kerken van de edelen). Het concept van parochiekerken volgde later. Pas in de 9e eeuw ontstond er een hechter netwerk van parochiekerken.

Deze religieuze organisaties werden op hun beurt belangrijke adviseurs, leverden diplomaten en bureaucraten en de kloosters zorgden ook voor de verspreiding van kennis, ze werden betaald om ook voor de armen en zieken te zorgen en speelden als zodanig een cruciale rol in de politieke, sociale en economische ontwikkeling van Europa gedurende de middeleeuwen en tot ver in de moderne tijd.

Willibrordus Kerk Oss van voor 1856

De Karolingen werden sterk beïnvloed door de katholieke religie en werden aangevoerd door missionarissen als Willibrord en Bonifatius. Zij combineerden de eeuwenoude Germaanse traditie als krijgersleider die verantwoordelijk was voor de jaarlijkse campagnes om land en buit voor zichzelf en zijn bondgenoten te veroveren, met de goddelijke opdracht die hij voelde om de heidenen te bekeren. Karel de Grote was nog steeds een barbaar, maar hij waardeerde ook de verfijnde organisatie, cultuur en kennis die hem en zijn regio’s door de mannen van het geloof werden gebracht. Deze mengeling van activiteiten had een diepgaande impact op de vorm en toekomst van Europa.

Karel de Grote verpletterde de Saksen

De relatie tussen de Franken en de Saksen was er altijd een van conflict geweest. In de Romeinse tijd lag de grens aan de Rijn, maar sindsdien hadden de Saksen nog eens 20 kilometer aan de andere kant van de rivier ingenomen en ook langs de rivier de Diemel bolwerken gesticht. In een daad van verzet hadden ze een belangrijk heidens heiligdom opgericht in kasteel Eresburg in de naam van Irminsul, het was een grote boomstam die werd vereerd als een van de pilaren van de hemel.

Irminsul ·

Omhakken van Irminsul – painting Heinrich Leutemann – 1882

De Germaanse god Irmin, afgeleid van de naam Irminsul (sul = zuil = pilaar) en de stamnaam Herminones, wordt soms gepostuleerd als de oorlogsgod van de Saksen. De Oudnoordse vorm van Irmin was Jörmunr en interessant genoeg was het, net als Yggr, een van de namen van Odin. “Yggr’s paard”, Yggdrasil, was de taxus of esboom waaruit Odin zichzelf offerde en die hemel en aarde verbond. Het lijkt er dus op dat Irminsul een wereldboom kan hebben voorgesteld die overeenkomt met Yggdrasil onder de Saksische stammen van Duitsland.

Verder hadden de Saksen in 747 onderdak geboden aan Grifo, een zoon van Karel Martel die was verbannen door zijn stiefbroers Pepijn en Carloman.

De Frankische oorlogen begonnen steeds meer op kruistochten te lijken. Wapens werden gezegend door priesters, overwinningen waren overwinningen van de Heer en nederlagen werden gezien als een straf voor een zondigende natie. Niet langer waren deze campagnes gericht op het grijpen van buit om naar huis terug te keren en de buit te verdelen tussen de krijgsheren, in plaats daarvan werden ze meer een kolonisatie, de nieuw veroverde gebieden werden geïntegreerd in het rijk, nieuwe seculiere en religieuze wetten werden afgedwongen en veel nieuwe hertogen en graven werden benoemd.

In 754 werd Bonifatius gedood door de Friezen in Dokkum, dit had blijkbaar een ernstige impact op Karel de Grote en het leven en de dood van Bonifatius werd een voorbeeld voor zijn eigen fundamentalistische manier van leven.

De Saksische veldtocht – die in 772 begon – werd de eerste bekende christelijke kruistocht.  Karel overviel niet alleen de Saksen, maar vernietigde zoals hierboven vermeld  Irminsul, de eerste keer dat een politiek leider betrokken raakte bij religieuze zaken, tot die tijd waren bisschoppen en missionarissen betrokken bij dergelijke praktijken, maar niet de seculiere leiders. Nieuwe campagnes werden gelanceerd in 773, 775 en 776.

Na een andere succesvolle veldtocht in 779, was er drie jaar later in 782 nog een andere waar Karel een zeldzame nederlaag leed, zijn reactie was er een van wanhoop en leidde tot een vreselijke slachting van de onthoofding van 4.500 Saksen in Veden aan de oevers van de rivier de Aller.

Om de voortgang van zijn veldtochten te benadrukken begon hij gebruik te maken van de nieuw veroverde landen van de Saksen. Zoals hierboven vermeld begon hij in 776 met de bouw van een indrukwekkend bolwerk in Paderborn, bedoeld om indruk te maken op de onlangs onder de voet gelopen Saksen in de regio.

Standbeeld Widukind – Herford (Noordrijn Westfalen)

De leider van de Saksen Widukind vluchtte naar Denemarken en zette de guerrillaoorlog in de daaropvolgende jaren voort. Opnieuw was de reactie van Karel genadeloos hij liet  mannen, vrouwen, kinderen en vee vermoorden en verbranden dorpen en boerderijen, de regio was totaal verwoest. In plaats van Widukind te doden, wat hem tot een held zou hebben gemaakt, bood hij hem een veilige doorgang naar zijn villa in de Ardennen en bood hem geschenken aan in ruil voor zijn doop. De strategie werkte en veel Saksen volgden Windukind en werden ‘vreedzaam’ bekeerd. Uiteindelijk had hij na 30 jaar oorlog, aan het einde van de veldtocht van 784/785 de Saksen onderworpen.

Er zijn aanwijzingen dat de grens werd ingesteld langs de rivier de Vechte en bij Nordhorn, waarschijnlijk omdat elders bolwerken werden opgericht met schouten (schutzen) om de grens te bewaken en ervoor te zorgen dat de inwoners hun heidense religie niet langer zouden beoefenen (Zie: Barbaren heerschappij).  Als gevolg hiervan begon Nordhorn te groeien en tegen 900 was het een onafhankelijke stad geworden.

De Frankische controle over de Saksen (en trouwens ook hun buurland Friesland) bleef nog minstens een eeuw fragmentarisch. Een van de grootste problemen voor de Franken was het feit dat deze landen niet werden geregeerd door hertogen of prinsen, maar in plaats daarvan een netwerk van krijgsheren bevatten – Widukind was slechts een van de vele van hen – waarop de Franken nooit een stevige greep hielden.

Enkele grote interne problemen begonnen in 792 met vreselijk weer en ernstige hongersnood, het volgende jaar zag het begin van wijdverspreide opstanden in het hele rijk (Saksen, Italië, Spanje en zelfs in het hartland Francia). Tussen 793 en 799 werden de meeste nieuwgebouwde (houten) kerken platgebrand en keerden de mensen terug naar hun heidense geloof. Door bloedbaden en deportaties (7.000 in 794 en een op de drie huishoudens in 797) won Karel deze gebieden echter geleidelijk terug en in 804 beschouwde hij de klus geklaard – de periode tussen de opstanden en de kroning van Karel staat bekend als de periode van consolidatie.  Hij begon ook meer controle over de regio te krijgen door zijn capitulari en dwong alle Frankische mannen van 12 jaar en ouder om een persoonlijke eed van trouw af te leggen.

Wat ook voor langdurige stabiliteit zorgde, was dat hij na deze opstanden de Saksische wet codificeerde en vooraanstaande Saksen aanstelde als graven en lokale functionarissen. (Later zien we zelfs Saksische keizers.)

Onder de Lex Saxonum werd de rigide Saksische structuur gewijzigd, waardoor de macht van de frillingi (vrije mensen) werd weggenomen en de macht van de edhilingui (edelingen- nobels) toenam. In hun haat tegen de edhilingui, die hen van hun rechten hadden beroofd, weigerden de frillingi het katholicisme te accepteren, wat leidde tot meer bloedvergieten in de volgende decennia.

Nadat hij de Saksen had verslagen, trok hij naar Beieren, waar zijn neef Tassilo de Saksen en Longobarden had gesteund. Hij zette hem vrij gemakkelijk af en kreeg de volledige steun van de plaatselijke adel. Van hieruit begon hij zich ook buiten het land van de Saksen te wagen en werden er veldslagen uitgevochten met volkeren verder naar het oosten, de Abotrites, de Wiltzes, de Sorben, de Avaren, de Wends en verder naar het zuiden de Slaven. In het zuiden versloeg hij de Basken en in 801 veroverde zijn zoon Lodewijk Barcelona en verdreef de moslims uit deze stad.

De overwinning op de Avaren was vooral lucratief omdat de buit van deze oorlog de economie van Karel voor de volgende 20 jaar financierde.

Al met al schat men dat Karel uiteindelijk ergens tussen de 200 en 600 gebieden bij elkaar had gebracht. [1. Middeleeuwen – D.E.H.de Boer, J.van Heerwaarden, J.Scheurkogel p.77] Met weinig centrale heersende macht werden met de bezette gebieden afspraken gemaakt waardoor deze regio’s een grote mate van autonomie kregen en – vergelijkbaar met de Romeinse tijd – zien we een multiculturele ontwikkeling met veel van de naaste adviseurs van de keizer nu ook uit de veroverde landen en zelfs van daarbuiten. Hij verdeelde zijn rijk in 350 graafschappen met elk hun eigen graaf of hertog. Deze structuur werkte echter niet erg goed zonder centrale macht, en toen die instortte, raakten veel van de regio’s uiteindelijk weer gefragmenteerd.

Karel de Grote en zijn opvolgers stichtten speciale graafschappen, met speciale bevoegdheden langs de grens, deze grensprovincies stonden bekend als marken (maerch – oud Frankisch voor grens) of in het Engels ‘marches. Het waren in feite militaire districten waarin de hoofdambtenaar, de Markgraaf dia in zijn Markgrafschaft,  palatijnse (=onafhankelijke) jurisdictie uitoefende (normaal gesproken alleen beschikbaar voor de koning). Hij was verantwoordelijk voor de verdediging van de grens tegen de aanval van Noormannen, Avaren, Saksen kortom de barbaren. In het noordwestelijke deel van het Frankische Rijk werden de volgende marken gevestigd: Mark Antwerpen, Markiezaat Bergen op Zoom, Mark Ename, Mark Valencijn (Valenciennes). De Ost Mark werd Österreich (Oostenrijk). In het noorden onthult Denemarken zijn positie in haar naam en ook Mercia in Groot-Brittannië heeft zijn oorsprong in het woord maerch.

In het zuiden lagen de Spaanse Marken ter verdediging tegen de moslims.

De Spaanse Marken

De Moren – die het grootste deel van het Iberisch schiereiland hadden veroverd – maakten dezelfde fout als de Visigoten eerder hebben gedaan – in een van de vetes zochten ze hulp van buitenaf in dit geval was het de islamitische heerser van Barcelona die in 777 Karel de Grote om hulp vroeg.

Volgens de legende blies Roland (+15 August 778) zijn ‘ oliphant’  om de keizer om steun te vragen. BNF Mueam Parijs – 2015

Karel de Grote’s zoon Lodewijk (de Vrome) maakte grote vorderingen naar Spanje en veroverde Barcelona. Hij moest zich echter terugtrekken omdat hij zijn leger terug in het noorden nodig had omdat de Saksen van de gelegenheid gebruik hadden gemaakt om Keulen aan te vallen. De achterhoede van het Karolingische leger werd op de terugweg door de Basken afgesneden en afgeslacht, onder de doden bevond zich Hruodland, die later de held werd in het beroemde Chanson de Roland.  Karel de Grote stichtte drie marken op de grens van Spanje: Mark van Gascogne, Mark van Toulouse en de Mark van Gothia. In 801 kwam Lodewijk terug en wist hij de moslims uit Barcelona te verdrijven. Een vierde mars werd opgericht die van Hispanica, gecentreerd rond het graafschap Barcelona en die de centrale en oostelijke Pyreneeën besloeg, deze mark had niet minder dan 16 provincies, elk met hun eigen militaire leider. Hoewel het meer dan 200 jaar zou duren, kwam vanaf hier eindelijk de Spaanse herovering in gang (Reconquista).

 

De hoofdstad Aken

Grannus Toren Aaken -2007

Karel hield van Aachen Aquis grani (Grannus was de Keltische god van het water), hij had hier regelmatig het oude Romeinse bad bezocht waarin hij graag zwom. Toen we in 2007 Aken bezochten, zagen we de overblijfselen van Romeinse zuilen die de plaats van de oude baden markeerden. In de Tijd van Karel was de stad echter vervallen en zouden er niet meer dan een paar honderd inwoners zijn geweest; ver verwijderd van de 6.000 Romeinse soldaten die het ‘resort’ in hun tijd beschermden en onderhielden.

In het eerste jaar van zijn troonsbestijging in 768 bracht hij zijn eerste kerst door in Aken. Hoewel hij zeer ambitieuze plannen had voor Paderborn, was kort nadat hij de Saksen had veroverd de drang om deze stad te gebruiken om zijn gezag te bewijzen verdwenen en de grootse plannen zijn nooit volledig uitgekomen. Het was Aken dat hij tot zijn hoofdstad maakte.

Hij bouwde hier een indrukwekkend complex met de koninklijke hal op de top van de heuvel met woonvertrekken en administratieve kantoren aan weerszijden van een langgerekt plein dat ‘een brug’ vormde naar de andere kant van het complex, de onderste kant, waar hij een prachtige basiliek bouwde in de Byzantium-stijl die hij hoogstwaarschijnlijk uit Ravenna kopieerde. Verderop was nog een binnenplaats met gebouwen die een klooster huisvestten. De manier waarop het complex werd ontworpen,

Katshof en Koninklijke Hall Aaken -2007

weerspiegelt ook de visie van Karel op de verdeling van bevoegdheden tussen het seculiere en het religieuze, zijn paleis lag hoger en van daaruit kon hij uitkijken over de basiliek!

Hij zag Aken als zijn nieuwe Rome als voortzetting van het Romeinse Rijk (renovatie imperii Romanorum). Dit had ook een enorme impact op het geloofssysteem van de Middeleeuwen. De kerkgeschiedenis sprak over de vier monarchieën voor de komst van de eindtijd (zie: Het christendom stapt in machtsvacuüm). Na de ineenstorting van het 4e rijk (en laatste) – het Romeinse Rijk – waren de kerkelijke autoriteiten het spoor bijster en werd het nieuwe Frankische Rijk snel geaccepteerd als een voortzetting van het Romeinse Rijk en duwde zodoende het theologische probleem van de ‘eindtijd’ verder naar de toekomst.

Basilica Aaken – 2007

Vanaf 794 verbleef Karel de Grote vaak in dit paleis (pfalz). Hij had kunstenaars, theologen, wetenschappers, schrijvers en andere academici in dienst. Hij stichtte een hofschool op de bovenste verdieping van de paleisgebouwen met daaronder woningen voor het garnizoen. Een van de ivoren tweeluiken uit de school is te zien in het museum. Karel en zijn familie bezochten de school en de school reisde met Karel mee op zijn zwerftocht door zijn rijk.

Van het oorspronkelijke paleis bestaat nog slechts een toren, de Grannustoren (788), evenals een deel van de ommuring van de koninklijke woonvertrekken, langs het huidige Katshof, die nog steeds de oorspronkelijke indeling van het binnenhof weerspiegelt.

Basilica Aaken – met de gouden unicorn – 1980

De koninklijke hal is inmiddels vervangen door het huidige stadhuis en dit gebouw op de bovenste verdieping herbergt de nieuwe koninklijke hal, waar later andere Heilige Roomse Keizers zijn ingehuldigd en nu elk jaar wordt er in deze zaal de Europese Karel de Grote-prijs uitgereikt, aan mensen die het Europese belang bevorderen. Louise en ik aten in de kelders van de zuidkant van het gebouw waar nog steeds het restant van de oorspronkelijke kelders te zien is, een heel bijzondere plek inderdaad.

De originele zestienzijdige rotondebasiliek (St Mary’s Church) is er ook nog steeds voor iedereen om te bewonderen. Karel de Grote liet ook een gieterij bouwen die de indrukwekkende bronzen ‘Wolf deur’ uit 800 maakte, nog steeds  de voordeur van de basiliek. Het prachtige marmeren en mozaïek interieur was bedoeld om te dienen als de troonzaal, vergelijkbaar met de Chrysotriklinios (gouden audiëntiezaal) in Byzantium.

Hoewel het kerkcomplex inmiddels is uitgebreid, vormt de oorspronkelijke basiliek (in de oude Romeinse zin) nog steeds de kern van het complex. De basiliek werd in 805 geconcentreerd door paus Leo III.

Op de bovenste ‘keizers’-loopbrug bevindt zich de troon van Karel, van waaruit hij naar het altaar beneden kon kijken.  Alle Duitse en latere Heilige Roomse keizers tussen 936 en 1531 werden op deze troon gekroond.

De basiliek van Aken inspireerde een reeks andere kerkgebouwen en uitbreidingen in de regio, zoals de eerste kathedralen in Reims en Keulen en in Nijvel zag ik ook de overblijfselen van de Karolingische kerk die daar rond 800 werd gebouwd. Deze architectuur werd bekend als de Karolingische stijl.

Na de dood van Karel op 28 januari 814 werd hij in deze kerk begraven.

In het museum zagen we de Romeinse Proserpina-sarcofaag, die Karel de Grote uit Rome had meegenomen en waar zijn overblijfselen waarschijnlijk 400 jaar lang in gerust hebben.

Het museum heeft veel schatten, sommige toegeschreven aan Karel de Grote, maar de meeste dateren uit een latere periode. Het beeld van Karel de Grote groeide in de loop van de volgende eeuwen enorm en koningen en keizers vielen over elkaar heen en beweerden hun banden met Karel en schonken daarbij vele schatten aan de kerk. De keizerlijke kroonjuwelen (althans een kopie ervan) zijn te zien in het stadhuis. Het museum bezit ook een zogenaamd Reichenau-evangelie met daarin de ‘Apotheose van Otto III’, een druk op bladgoud die Otto I lijkt voor te stellen, geflankeerd door zijn twee opvolgers.

Kastee; Trifels – Annweiler vallei – 2009

De Karel de Grote-schatten zijn door de eeuwen heen zeer krachtige symbolen geweest. Sommige werden doorgegeven aan de keizers van de Heilige Roomse Keizer. Van de 11e tot de 15e eeuw waren de keizerlijke Regalia (Reichskleinodien) in het bezit van de Salische en Hohenstaufen-keizers in het fort Trifles bij het kleine stadje Annweiler, in de Palts. We bezochten het kasteel in 2009 en zagen ook de replica’s van de juwelen; de belangrijkste zijn de keizerskroon, de Heilige Lans en het Keizerlijk Zwaard. Van hieruit kwamen ze terecht bij de schatkamer (Schatzkammer) van de Hofburg, het paleis van de Habsburgers in Wenen, hier hadden we tijdens ons bezoek in 2003 de echte schatkamer gezien.

Na de deling van het Karolingische Rijk in 843 bleven Lothar I en Lothar II in Aken.

Naast de civiele werken in Aken en Paderborn bouwde hij bij Mainz een brug over de Rijn (deze brandde echter af in 810) and in Ingelheim, dicht bij Mainz, bouwde hij een paleis. In 776 bouwde hij er ook een paleis in de oude Romeinse stad Nijmegen, vlakbij de Waal. De plek staat momenteel bekend als het Valkhof en er zijn hier nog wat overblijfselen van de kerk van het kasteel. Hier staat ook de Sint-Nicolaaskapel, gebouwd onder het bewind van keizer Otto III (rond 996) of keizer Koenraad (rond 1030). Er zijn ook aanwijzingen dat de stichting van de pats was gebaseerd op het initiatief van Theophanu van Essen ter nagedachtenis aan haar in Nijmegen overleden grootmoeder Theophanu.

Karel drong ook aan op het bouwen en herbouwen van kerken in zijn hele rijk.

De vrouwen en kinderen van Karel de Grote

Karel de Grote kreeg in de loop van zijn leven twintig kinderen met acht van zijn tien bekende vrouwen of concubines.

Karel’s eerste relatie was met Himiltrude. De verbintenis met Himiltrude bracht twee kinderen voort:

 • Amaudru, een dochter, ze trouwde later met de graaf van Parijs.
 • Pepijn de Gebochelde (ca. 769-811) – na een samenzwering belandde hij in het klooster van Prüm.

In Nijvel zagen we wat hoogstwaarschijnlijk het graf van Himiltrude was. Waarschijnlijk was zij al  uit zijn gratie toen Karel de Grote’s moeder Bertrade het volgende huwelijk voor haar zoon regelde.

Dit was met Desiderata, dochter van Desiderius, koning van de Longobarden. In 770 werd hij door zijn moeder overgehaald om met haar te trouwen – ondanks sterk verzet van Paus Stefanus III – maar om onbekende redenen werd de relatie in 771 nietig verklaard.

Zijn volgende vrouw was de Zwabische Hildegard (757 of 758-783), getrouwd 771, overleden 783. Bij haar kreeg hij negen kinderen:

 • Karel de Jongere (ca. 772 – 4 december 811), hertog van Maine, en op 25 december 800 tot koning van de Franken gekroond
 • Carloman, omgedoopt tot Pepijn (april 773-8 juli 810), koning van Italië
 • Adalhaid (774), die werd geboren toen haar ouders campagne voerden in Italië. Ze werd teruggestuurd naar Frankrijk, maar stierf voordat ze Lyon bereikte.
 • Rotrude (of Hruodrud) (775-6 juni 810). Ze was bestemd om met Constantijn VI, de zoon van de Byzantijnse keizerin Irene te trouwen. De onderhandelingen liepen echter stuk in 787.
 • Lodewijk (778-20 juni 840), tweeling van Lotharius, koning van Aquitanië sinds 781, gekroond tot keizer van het Heilige Roomse Rijk in 813, senior keizer vanaf 814
 • Lotharius (778-6 februari 779/780), tweelingbroer van Lodewijk, stierf hij op jonge leeftijd
 • Bertha (779-826)
 • Gisela (781-808)
 • Hildegarde (782-783)

Zijn derde vrouw was een Oost-Frank prinses Fastrada, getrouwd in 784, overleden in 794. Bij haar had hij:

 • Theodrada (geb.784), abdis van Argenteuil
 • Hiltrude (geb.787)

Zijn vierde vrouw was de Allamanni prinses Luitgard, getrouwd in 794, kinderloos gestorven.

Volgens Einhard had Karel de Grote na de dood van Luitgard nog vier concubines:

 • Madelgard, die hem een dochter Ruothilde schonk.
 • Gersvinda, een Saksische, die hem nog een dochter Adaltrude schonk.
 • Regina met wie hij twee zonen kreeg: Drogo (die bisschop van Metz werd) en Hugo.
 • Adallinda, de moeder van Theodorik.

Interessant is dat hij, opnieuw volgens Einhard, zoveel van zijn dochters hield dat hij ze binnen zijn huishouden hield en tegen de traditie van die tijd in hen niet ten huwelijk gaf, sommigen trouwden na de dood van hun vader. Dit was misschien een te rooskleurig beeld, dit is ook min of meer geïnterpreteerd als de ‘opsluiting’ van zijn dochters.

De erfenis van Karel de Grote

Een zeer belangrijke erfenis van Karel de Grote is de grote hoeveelheid wetgeving, met herhaalde instructies over alle seculiere en kerkelijke zaken. Ook indrukwekkend zijn – zoals we hierboven zagen – de wijdverspreide contacten die hij legde tot in Cordoba, Constantinopel en Bagdad, evenals de internationale handel met Groot-Brittannië, de Oostzee en de belangrijkste handelshavens van die dagen Birka (Zweden) en Dorestad (Lage Landen).

Hij hervormde ook zijn leger. Landeigenaren moesten militaire troepen trainen en klaar houden voor dienst – gedurende bepaalde perioden – op basis van de grootte van hun land.

Terwijl een meer succesvolle centrale structuur werd opgericht onder Karel de Grote. We kunnen nog steeds niet echt spreken van een centrale overheid, wat hij oprichtte leek meer op centraal bestuur. Hij vaardigde honderden edicten uit en nam een groot aantal koninklijke commissarissen in dienst om te observeren of de edicten werden uitgevoerd door de lokale bestuurders. Elke commissie bestond uit een hooggeplaatste geestelijke en een leek.

Maar terwijl hij aan de ene kant – meestal met bruut geweld – een grote politieke en bestuurlijke integratie creëerde, wist hij tegelijkertijd dat volgens de Frankische wet zijn rijk uiteindelijk verdeeld zou worden.

Divisio Regnorum

In 806 vaardigde hij een totale opsplitsing van zijn landerijen uit, bekend als de ‘Divisio regnorum’. Op dat moment waren al zijn drie oudere zonen nog in leven:

 • Lodewijk zou het land ten zuiden van het plateau van Langres tot aan de Middellandse Zee ontvangen.
 • Pepijn het Italiaanse koninkrijk, Beieren, Karinthië en de helft van Allemannia
 • Karel, al het andere.

Hij voorzag in dit document niet in de titel van keizer. Maar zijn Testament uit 8o6 bevat wel andere informatie, het somt alle 21 metropolen van zijn rijk op, een deel van zijn rijkdom moest worden gebruikt voor aalmoezen aan de armen in deze steden. Het zijn: Rome, Ravenna, Milaan, Cividale, Grado, Keulen, Mainz, Juvavum (Salzburg), Trier, Sens, Besançon, Lyons, Rouen, Reims, Arles, Vienne, Moutiers-en-Tarantaise, Embrun, Bordeaux, Tours en Bourges.

Het is hier ook duidelijk dat onze gebieden toen nog niet meetelde in het Europa van toen. In de Karolingische periode wordt de bevolkingsdichtheid van de Lage Landen (net zoals die van Noord Duitsland en Engeland) geschat op 2 tot 5 personen per vierkante kilometer.

De situatie veranderde toen voor zijn eigen dood zijn zonen Pepijn en Karel stierven en hij in 813 – enkele maanden voor zijn eigen dood – zijn zoon Lodewijk tot medekeizer kroonde. Daarmee probeerde hij een dynastie te stichten; geheel in lijn met de oude Frankische traditie van persoonlijke eer. Hij slaagde er echter niet in om een lang houdbare structuur op te zetten voor een gecentraliseerde Frankische opvolging. Hij creëerde een persoonlijk rijk, bijeengehouden door zijn sterke persoonlijkheid en een gemeenschappelijke ideologie (christendom). In plaats van te investeren in de toekomst van het rijk ‘investeerde’ hij in zijn eigen ziel door tweederde van zijn ‘draagbare’ rijkdom aan de kerk te schenken. De rest bewaarde hij voor eigen gebruik, terwijl hij zelf naar een klooster verhuisde om te sterven.

Danevirke – 2018 De Deense koning Godfred versterkte in 808 de Danevirke, een aarden wal die zich uitstrekte over het zuiden van het schiereiland Jutland. De Danevirke voegde zich bij de verdedigingsmuren van Hedeby om een oost-west barrière over het schiereiland te vormen, van de moerassen in het westen tot de Schlei-inham die in het oosten naar de Oostzee leidde.

Tegen het einde van zijn regering, toen hij de centrale controle over het grootste deel van zijn rijk nagenoeg had hersteld, waren de meeste van zijn inspanningen gericht op het stoppen van de Noormannen uit wat nu Denemarken is, waar hij de Danevirke bouwde (zie: Viking-invallen. ) Voor Europa had dit niet op een slechter moment kunnen komen, aangezien deze druk een zeer sterke en aanhoudende reactie vereiste en Karel de Grote nu te oud was om dat niveau van leiderschap te bieden. Tegelijkertijd had hij de Friezen en hun vloten onderworpen, zodat er geen lokale structuur van verzet was in het noordelijke deel van zijn rijk en de lokale adel in principe aan hun lot werd overgelaten om zelf manieren te vinden om zich tegen de overvallers te verdedigen.

Dit was een grote tegenslag, vooral voor de ontwikkelingen in Noordwest-Europa, omdat de regio na een korte periode van ‘vooruitgang’ terugviel in de donkere middeleeuwen tijdens de plundering en verwoesting veroorzaakt door de Denen.

Zoals de naam ‘Lodewijk de Vrome’ al aangeeft, had zijn opvolger niet dezelfde kwalitetiten kwaliteiten en was hij niet in staat om het sterke leiderschap van zijn vader tegen de Denen te behouden. Met de snel afnemende centrale macht verleenden Lodewijk en zijn opvolgers steeds meer immuniteit en privileges aan seculiere heersers onder hun belofte om hun regio’s te verdedigen tegen de indringers.

Dit ondermijnde echter alleen maar het centrale gezag van de keizer en deed niets om een betere ‘nationale’ verdediging te creëren.

We zagen dit ook gebeuren in Italië, onder het bewind van Berengarius, wat een langdurig effect had op de integriteit van Italië.  Maar ook elders in het instortende rijk zien we steeds vaker privileges uitgedeeld aan lokale heren en vaak werden ze niet gebruikt om te helpen bij de verdediging van het rijk maar simpelweg om hun eigen invloed en macht te vergroten gericht tegen naburige heren in plaats van de gemeenschappelijke vijand, niet veel anders dan de oude tribale invallen.

De Negen Helden

 

Karel werd genoemd als een van de Negen Waardigheden of Negen Helden, het zijn negen historische, beschreven en legendarische personages die de idealen van ridderlijkheid en deugd verpersoonlijken. De studie van het leven van elk van hen zou dus een goede opleiding vormen voor de aspirant naar de ridderlijke status. De Negen omvatten drie goede heidenen: Hector, Alexander de Grote en Julius Caesar, drie goede Joden: Jozua, David en Judas Makkabeüs, en drie goede christenen: koning Arthur, Karel de Grote en Godfried van Bouillon.

In 2012 zag ik de wandtapijten van deze Nine Heroes in The Cloisters in New York City. Deze wandtapijten werden hoogstwaarschijnlijk ontworpen in Parijs en geproduceerd in Brussel tussen 1400 en 1410

De Karolingen relevant voor Brabant (jaren van overlijden)

Karel de Grote +814

Louise de Vrome +840

Lotharus I +855 (Keizer Karolingische Middenrijk)

Lotharus II +869 Koning van Neder-Lotharingen –Grenzen: Eifel, Rijn, Noordzee,

Karel de Kale +877

Zwentibold +900

Karolingische Renaissance

De Karolingische Renaissance verschilt van de Italiaanse, die zo’n 600 jaar later begon, doordat de eerste een door de staat geïnitieerde intellectuele, wetenschappelijke en culturele gebeurtenis was. De Italiaanse Renaissance was spontaan en niet door de staat gedreven, maar werd gesponsord door beschermheren, waaronder zowel staats- als kerkelijke heersers.

Het volgde op de militaire successen van de Karolingische (Karel de Grote’s) politiek. Dit vereiste politieke, culturele en sociale integratie. Zoals gezegd leidde dit onder andere tot meer georganiseerde administratieve systemen. Dit vereiste op zijn beurt dat steeds meer mensen betrokken raakten bij deze nieuwe politieke, juridische en administratieve systemen.

Caroline schrift

Tijdens de vergaderingen van de koning en zijn edelen (ding/mallus/campus) werden scabini (schriftgeleerden/secretarissen) gekozen onder de vrije mannen, van wie sommigen ook juridische taken in het hele rijk op zich begonnen te nemen. In 789 beval Karel de Grote in zijn ‘Admonitio Generalis’ edict dat elk klooster en elke kathedraal een school moest oprichten. Het curriculum omvatte: lezen, schrijven, stenografie, zingen, rekenen en grammatica. Het doel was ervoor te zorgen dat de kerkdienst en de wettelijke en administratieve regels in het hele Rijk gestandaardiseerd zouden worden. Daartoe verzamelde hij aan zijn hof in Aken Europa’s beste intellectuelen, waar ze hem adviseerden over een breed scala aan onderwerpen, van literatuur tot wetenschap en religie, muziek en andere vormen van kunst. Onder hen de Engelse monnik Alcuin uit York, Paul de Diaken (Pavia), Peter van Pisa en Paulinus van Aquileia en Einhard a Frank geboren in Maingau (zie hieronder). Onder Alcuin werd de Latijnse spelling gestandaardiseerd inclusief de spelling van de letters zoals we ze vandaag de dag nog steeds gebruiken (Caroline schrift).. Hoewel er een duidelijke focus was op de opleiding van de geestelijken, bezochten leken ook deze scholen.

Op school leerden we dat het Karel de Grote was geweest die de basis had gelegd voor ons onderwijs.  Hij was inderdaad de eerste die het onderwijs institutionaliseerde. Maar misschien niet om dezelfde motieven die we nu aan het onderwijs toeschrijven. Het doel was niet om nieuwe ideeën, innovatie, economische voordelen te ontwikkelen, het was veel meer om het heden te standaardiseren op basis van orthodoxe principes. Waar innovatie en ondernemerschap wel voorkwamen, was in de geschriften over de heiligen, relikwieën en wonderen.

Natuurlijk was het onderwijs ook goed ingeburgerd in de Griekse en Romeinse tijd en eigenlijk werd op de Concilie van Orange in 529 – bijgewoond door veertien bisschoppen – voornamelijk uit het pas bekeerde Gallische en Merovingische (Bourgondische) gebied verordonneerd dat priesters jongens moesten opvoeden om de bijbel in het Latijn te lezen, evenals religieuze gebeden.  Daartoe begonnen kathedralen en kloosters kerkelijke scholen voor de studie van het Heilige Schrift.  Karel bouwde ook voort op het succesverhaal van zijn neef Tassilo in Beieren, die vanaf 772 ook scholen aan kerken had verbonden.  De vader van Karel de Grote, Pepijn III, stelde zijn hof open voor ‘mannen van de letteren’ en zijn aangestelde bisschoppen werden hier opgeleid.

Hij bouwde voort op deze eerdere initiatieven en institutionaliseerde deze ontwikkelingen verder. Hij bracht de meest geleerde mannen uit zijn tijd naar zijn hof in Aken.

Christelijke moraal en leer werden ook gebruikt om de bekering van de heidense Saksen af te dwingen. Hij moest daarom zijn aristocratie – die nog steeds grotendeels uit oorlogsheren bestond – te onderwijzen en vroomheid aan te leren en hun vroomheid voor te leggen als een bewonderenswaardige eigenschap  die ze konden  gebruiken in hun eigen voordeel.

Voor dat doel had Karel de Grote ook de officiële oude geschriften nodig en werden er missies over heel Europa uitgezonden om deze documenten te verzamelen en vele boeken werden op deze manier gered van wat er was overgebleven na de ineenstorting van het Romeinse Rijk.  Als de Karolingen de Romeinse boeken van Cicero, Vergilius, Ovidius, Julius Caesar, Tacitus, Seneca en anderen niet hadden verzameld en gekopieerd hadden, waren deze werken misschien voor altijd verloren gegaan. Natuurlijk waren er ook voor deze activiteiten goed opgeleide mensen nodig en dit was natuurlijk gekoppeld aan de hierboven genoemde ‘Admonitio Generalis’. Karel de Grote wilde niet alleen documenten verzamelen, hij had ook mensen nodig die de teksten konden toepassen. Hij zette ook het proces van de eerdere kerkvaders voort, die de oude Griekse en Romeinse teksten gebruikten om hen te helpen bij het uitleggen van elementen van de Bijbel.

Karolingische kunst – Louvre – 2014

De Karolingische culturele renaissance zette zich voort na de ineenstorting van een verenigd rijk aan de hoven van de nieuwe koningen en hun vazalgraven en bisschoppen. In onze regio, onder het beschermheerschap van Lothar I en zijn vrouw Ermengard leerden mannen zoals: Hrbanus Maurus, Angelomus van Luxeuil en Sedulius Scottus schreven gedichten en exegetische verhandelingen over de Bijbel. In Luik vestigt de Ier Sedulius, een man die encyclopedisch is in zijn leer, zich aan het hof van bisschop Franco.

Dat was echter allemaal relatief kortstondig en het zou na de dood van Karel de Grote nog honderdvijftig jaar duren voordat we de volgende opleving van culturele en literaire activiteiten gaan zien. Het volledige effect van de secularisatie van het schrift begon zich pas in de 11e en 12e eeuw te verspreiden. Tegen die tijd begon het centrum van studie en cultuur ten noorden van de Alpen zich te verplaatsen van het Rijnland naar Parijs.

Dit ruiterbeeldje van Karel de Grote maakte oorspronkelijk deel uit van de schat van de kathedraal van Metz.  Louvre – 2014

Karel de Grote onderhield ook een groot diplomatiek netwerk dat reikte tot Bagdad in het oosten en Mercia en Northumbria op de Britse eilanden. In 808 bezocht Eardulf, koning van Northumbria – als voortvluchtige – de keizer in Nijmegen.

Tijdens de laatste tien jaar van Karel’s bewind was het Karolingische Rijk op zijn hoogtepunt. In 802 had hij zijn militaire campagne beëindigd en deze periode van vrede stelde hem in staat zich te concentreren op het consolideren van zijn rijk en hij nam een reeks belangrijke politieke, administratieve en culturele beslissingen die het algehele welzijn van het rijk aanzienlijk verbeterden. Hij deed veel moeite om corruptie uit te roeien en vroeg al zijn burgers trouw aan hem te zweren en als zodanig de edelen duidelijk aan zijn bewind te onderwerpen. Hij benadrukte ook zijn geestelijke verplichtingen jegens zijn volk en zijn verantwoordelijkheid daarvoor tegenover God. Deze ontwikkelingen moeten ook worden gecontrasteerd door de realiteit dat keizerlijke eenheid moeilijk vast te stellen was, graven in de buitengebieden handelden vaak onafhankelijk en hun bevoegdheden gebruikten ze om extra belastingen te heffen of belastingen van de keizer in te houden. In deze periode begonnen ook invasies van de Vikingen en Magyaren plaats te vinden, achteraf gezien begonnen de scheuren toen al te verschijnen.

Maar geen echt teken van een neergang op dat moment. In de loop van een jaar – in 810 – sloot Karel de Grote vredesverdragen met de nieuwe Byzantijnse keizer Nicephorus I, El Hakem de Wrede, emir van Cordova en met de Deense koning Hemming.

Geschenken die Karel de Grote tijdens zijn bewind ontving, omvatten een Marmarican (Libische) leeuw van de koning van Numidië, paarse verfdoek uit Spanje, gemaakt uit de kleurstof van de murex-slak van Tyrus. Hij verleende ook buitenlandse hulp aan de koning van Afrika en zijn Libische onderdanen omdat deze mensen voortdurend werden onderdrukt door armoede.

Hoewel ze Karel de Grote schaakstukken heten zijn ze 3 eeuwen later, tussen 1080 en 1100, gesneden, waarschijnlijk in Zuid-Italië in de buurt van Salerno. De makerr is onbekend. BNP Museum – Parijs – 2007

Volgens Notker de Stamelaar, monnik van Sankt Gallen, in zijn boek over Karel de Grote, geschreven een paar decennia na de dood van de keizer, dat hij ook geschenken stuurde naar buitenlandse heersers, Spaanse paarden en muilezels naar de heerser van de Perzen.  Hij stuurde ook enkele mantels van Frisia wit, grijs, karmozijnrood en saffierblauw, want deze waren, zoals hij ontdekte, schaars in die delen van de wereld en extreem duur.

Interessant is dat Notker ook vermeldt dat toen de vijanden van Karel de Grote de doeken zagen die de Franken droegen, zij deze ook wilden, maar ze droegen korte mantels in plaats van de lange die de Franken gebruikten. Toen Karel de Grote merkte dat de Friezen de korte voor dezelfde prijs verkochten als de lange, beval hij dat niemand een prijs mocht betalen anders dan die voor die lange mantels.

Isaak de Jood en Abul-Abbas de olifant.

Om contact te maken en meer te weten te komen over het Abbasidische Rijk, stuurde Karel de Grote in 797 een delegatie naar de beroemde Harun al-Rashid (de rechtvaardige) de kalief van Bagdad; geleid door Isaak de Jood en twee andere personen Lenterfrid en Sigimund. De Joden waren de sleutel in oost-west communicatie, diplomatieke missies en wetenschappelijke banden.

Isaak was de enige die terugkeerde en bracht in 802 een geschenk van de kalief een olifant genaamd Abul-Abbas met zich mee. De twee reisden via Egypte en Noord-Afrika terug naar Genève en van hier naar Aken.

Karel de Grote was erg trots op zijn olifant en nam hem overal mee naartoe, het dier stierf toen hij hem in 802 meenam op een veldtocht naar Friesland, waar Abas stierf aan de oever van de Rijn.

Lodewijk de Vrome

Zoals gezegd werd het rijk na Karel de Grote niet verdeeld omdat twee van Karels zonen Karel en Pepijn al overleden waren. Zijn andere zoon Lodewijk (koning van Aquitanië) werd in 813, enkele maanden voor de dood van Karel de Grote, tot keizer gekroond. In Aquitanië leefde Lodewijk het goede leven van een grand-seigneur, hij was slechts betrokken geweest bij enkele campagnes van zijn vader, maar had bewezen een goede militaire leider te zijn, vooral tijdens de slag in Spanje waar hij Barcelona veroverde.

Hij erfde echter een uiterst fragiel, corrupt en bijna failliet rijk. Na jaren van oorlogen kenden veel regio’s extreme armoede en hongersnood, veel regio’s waren nog maar relatief recent veroverd en er waren genoeg ontevreden edelen bereid om weer in opstand te komen en volgens goede Frankische traditie waren er nog volop familievetes en onderlinge strijd. Een tijdje bleef het fineer liggen.

Lodewijk had drie zonen: Lothar, geboren in 795, Pepijn (797) en Lodewijk (806). Zijn regeerperiode begon vrij goed met een reeks verbeteringen in het koninklijk bestuur. Hij werd gezien als een intellectuele, verfijnde en energieke leider.

Lodewijk zag zichzelf vooral als de keizer van de christenen, niet zozeer als wel van de Franken, Romeinen, enz. Hij ging door met strengere kerkelijke hervormingen en roeide flagrante kerkelijke misstanden en voorschriften uit. Hij was ook de eerste die zendelingen naar Scandinavië stuurde. Dit werd georganiseerd vanuit het nieuw opgerichte grensaartsbisdom Hamburg/Bremen.

Hij was zeker een vroom persoon, vooral in het begin van zijn regeerperiode, nog meer als zijn vader. Net als zijn vader zag hij zichzelf niet alleen als de politieke en militaire leider van zijn volk, maar ook als hun geestelijk leider, daarvoor zag hij zichzelf verantwoording verschuldigd aan God.  Dit leidde soms tot een nogal emotionele situatie van boetedoening, waarbij hij zeer publiekelijk en nederig enkele van zijn wandaden bekende. Dit ondermijnde zijn geloofwaardigheid als leider en verzwakte de eenheid van het Rijk verder. Ook daar werd door de Kerk gebruik van gemaakt. De paus begon te praten over de superioriteit van spiritualiteit boven materieel en begon als zodanig kerkelijke machten a boven seculiere machten te stellen. Karel de Grote had duidelijk de grens getrokken en omdat hij bij verschillende gelegenheden pausen had gered, was zijn superioriteit goed ingeburgerd. Onder Lodewijk beginnen we het ontstaan van een conflict tussen deze twee machten te zien dat nog vele eeuwen zou duren.

Dat wil niet zeggen dat hij niet probeerde het rijk bij elkaar te houden. In de ‘Ordinatio Imperii’ uit 817 benoemde hij Lothar tot zijn opvolger met de titel van keizer; deze titel was erfelijkheid voor zijn zonen. Pepijn werd benoemd tot koning van Aquitanië en Lodewijk tot koning van Beieren, beide onderworpen aan het gezag van hun oudere broer.

Na de dood van zijn vrouw Ermengard in 817 trouwde hij met Judith, dochter van de Beierse graaf Welf. Ze was mooi en intelligent en al snel almachtig. Ze regelde privileges en titels voor haar familie en regelde een reeks huwelijken, waardoor een web van intriges en jaloezie ontstond. Na de geboorte van hun dochter werd in 823 een zoon -Karel (de Kale) – geboren. Judith toonde meteen ambities om haar kind in de ‘Ordinato’ te wringen.

Al snel verslechterde de situatie waar – in de goede oude Frankische traditie – zonen tegen hun vader vochten; zonen werden gevangengenomen en verbannen of tonsuurd; zonen nemen hun vader gevangen; de moeder wordt verbannen; enzovoort. Er waren talloze fracties die ook weer onderling vochten, sommigen werd verbannen, andere herbenoemd, enz.  Uiteindelijk werd in 830 in Nijmegen een vergadering bijeengeroepen die leidde tot het terugroepen van de ‘Ordinato’ deze werd vervangen door ‘Divisio Regni’; drie gelijke delen tussen drie broers.  Na de zoveelste opstand kreeg Karel het gebied dat aan Pepijn was gegeven.

Ondertussen had al deze interne strijd het Rijk verzwakt. De Vikingen maakten van de gelegenheid gebruik en plunderden de kustgebieden van het rijk, ze konden oprukken tot aan Dorestad. Er was geen effectieve reactie van het Rijk op deze invasies. Het rijk begon af te brokkelen, geholpen door deze invasies, niet alleen van de Vikingen, maar ook van de Magyaren in het oosten en de Arabieren in het zuiden. Er was dit keer weer een Saksische opstand onder leiding van de frilingi en de lazzi (een slavenopstand tegen hun overheersers). Deze opstand werd brutaal beergeslagen door Lodewijk, waarbij alle leiders en vele anderen werden afgeslacht.  Volgens Notker kon een berouwde Louis na dit bloedbad nooit iemand meer ter dood veroordelen.

Na een succesvolle start stierf Lodewijk met weinig glorie in 840.

De ineenstorting van het Karolingische Rijk

Hoewel Louis het rijk bij elkaar had weten te houden, was het binnen zijn regeerperiode al duidelijk dat er weinig belangstelling was van de mensen om hen heen om er de moeite in te steken om een samenhang te behouden. Gebeurtenissen die plaatsvonden werden bekeken in het licht van ‘Gods wil’ in plaats van door goed of slecht bestuur en management.

Kijkend naar de conflicten met zijn zonen al tijdens zijn bewind kwam het niet als een verrassing dat er direct na de dood van Lodewijk opnieuw een burgeroorlog uitbrak tussen de erfgenamen. De verdeling die volgde weerspiegelt de druk binnen het rijk het oosten (Saksen onder leiding van de Liudolfings), het zuiden (Barcelona, Aquitanië, Provence), Vlaanderen in het westen en Italië (Rome).

Graf van Lothar I – Klooster van Prüm – 2009

In het oosten zien we een conflict binnen de lagere klassen van de Saksische samenleving, die na de verovering van de Saksen door Karel de Grote van hun heidense rechten werden beroofd, kozen de kant van Lothar I. Zijn broer Lodewijk de Duitser mar

Klooster van Prüm – 2009

cheerde echter tegen de Saksen en sloeg hun opstand meedogenloos neer. De Saksische adel maakte de rest af.

Deze ontwikkelingen leidden tot een totale ineenstorting van de centrale macht, de lokale graven en hertogen kregen geen steun meer van een centrale regering. Het succes van het Karolingische Rijk was te kort geweest om een sterk centraal systeem te vestigen en toen het erop aankwam, bleek het niet veel meer te zijn dan een Frankische tribale monarchie. De staat was niet in staat om centrale troepen te verzamelen om de verschillende invasies het hoofd te bieden en de individuele krijgsheren moesten gewoon zelf vechten. Ze begonnen hun huizen te versterken, regelden hun eigen kleine legers (ridders) en de machtigen begonnen al snel een landroof en oorlog en verwoesting werden aan de orde van de dag.

Deze situatie verergerde zich, vooral in de buitengebieden van de rijken waar mensen met verschillende culturen en talen meer loyaliteit toonden aan de lokale heersers, deze ontwikkelingen werden geleid door de graven van Barcelona, Aquitanië en Vlaanderen. Soortgelijke druk kwam uit Italië en in het bijzonder de oude aristocratische senatoren die vaak in verband werden gebracht met intriges binnen de Curie rond de paus.

Om de nieuwe koningen steun van deze lokale heersers te laten ‘kopen’, begon het systeem van weldaden en immuniteiten zoals het zich in Merovingische tijden begon te ontwikkelen, nu ook: tolconcessies, marktheffingen het aanleggen van grachten, het bouwen van verdedigingsmuren, het bouwen van kastelen en het recht om te straffen en het innen van boetes en de inkomsten die daarmee gepaard gaan. Om het krooneigendom echter niet te verliezen, werden deze privileges in leen gegeven en werden er in ieder geval in het beginslechts voor een bepaalde duur (levenslang) maar langzaam werden hier ook erfelijke elementen aan toegevoegd.

Dit ontwikkelde zich tot het militaire feodale systeem dat nu begon op te komen. Om als graaf of hertog onder de koning te kunnen opereren moesten militaire diensten worden verleend en in ruil daarvoor werd land in leen gegeven.

Net als bij de val van andere imperiums zoals die van de Romeinen, de Perzen en het Kalifaat zo ook leed het Karolingische Rijk aan overbelasting, maar dit rijk stierf echter sneller dan alle anderen. De redenen hiervoor zijn zoals gewoonlijk talrijk. Allereerst de ineenstorting van de militaire macht die onvoldoende bleek te zijn om de invasies tegen te houden.

Verder stonden de bestuurlijke, sociale en economische structuren in het Frankische Rijk nog in de kinderschoenen. Hoewel zowel Karel de Grote als Lodewijk de Vrome worden geprezen voor hun visionaire benadering, hun heerschappij was te kort om duurzame structuren op te zetten. Al dat goede werk werd ongedaan gemaakt toen de familievete begon onder Lodewijk de Vrome. Hierdoor konden indringers zich inmengen in de lokale machtsstructuren, hetzij uit noodzaak of gewoon door opportunistisme, ze begonnen hun eigen onafhankelijke gebieden uit te snijden en niet alleen maar in naam.

Het is interessant dat degenen die enige cohesie en structuur begonnen terug te brengen, van Saksische afkomst waren – de mensen die decennialang in staat waren geweest om de militaire macht van Karel de Grote te weerstaan. De Liudolfngs (Ottonen) – die interessant genoeg ook directe afkomst claimden van Karel de Grote – waren de leidende adel in Oost-Saksen en ze waren in staat om de orde te herstellen, vooral nadat ze de Magyaren met succes hadden verslagen.